Warszawa, dnia 01.07.2021 roku

K O M U N I K A T R A D Y N A D Z O R C Z E J

W związku ze złożoną rezygnacją pana Ryszarda Rak z funkcji Członka Zarządu
- Prezesa Zarządu z dniem 30.06.2021 roku, Rada Nadzorcza
Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowalno-Mieszkaniowej
„SAM-81” oddelegowała Członka Rady Nadzorczej panią Marię Paczos do
czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu tj. do dnia wyboru nowego
Członka Zarządu Spółdzielni od dnia 01.07.2021 roku.
Oddelegowanie nastąpiło na podstawie uchwały nr 09/05/2021 roku z dnia
19.05.2021 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Zgorzelski